Par mums

PII “Zvaigznīte” ir Jēkabpils novadā lielākā pirmsskolas izglītības iestāde, kura ir izvietota divās ēkās: Meža 12, kur izvietotas 11 grupas un filiālē Jaunā 43, kur ir izvietotas 8 grupas, un viena no tām ir grupa bērniem ar īpašām vajadzībām. Mūsu novadā tikai vienā PII – mūsējā, ir šāda speciālā grupa. Kopējais izglītojamo skaits pārsniedz 400. 2021./2022. m.g. maijā izglītojamo skaits bija: 418.
 
Mūsu izglītības iestādes misija – radīt bērniem drošu, attīstošu, radošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kur profesionālas komandas vadībā bērni izzina sevi un apkārtējo pasauli, attīsta individuālās spējas un prasmes, kā rezultātā sagatavojas pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.
 
Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – mūsu izglītojamais ir bērns, kurš saprot, kas ir ētiski pieņemams (labais), un kas ir ētiski noraidāms (sliktais), un izdara izvēli par labu labajam, nevis sliktajam; mūsu izglītojamais izglītojas ar prieku.
Mūsu iestāde ir sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga pirmsskola, kurā tiek nodrošināta gan aizraujoša rotaļnodarbību programma, gan pozitīva un gādīga vide, kurā augstu vērtēta tiek katra bērna personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība.
 
Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Laimīgs skolotājs ir laimīgs bērns!
Pegadogi sadarbībā ar vecākiem sekmē tikumu veidošanos audzēkņiem un šos tikumus ievēro, izkopj arī paši, lai mēs būtu gudri, godīgi, drosmīgi, laipni, centīgi, līdzcietīgi, savaldīgi un atbildīgi.