2020. gada 30. septembris

 Miķeļdiena PII "Zvaigznīte" aizritēja ļoti aktīvā un jautrā gaisotnē. Bērni piedalījās gan sporta aktivitātēs, gan veidoja mandalas no dabas materiāliem.